สั่งซื้อ Viola Audio ติดต่อที่ หจก. เดลต้า อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี้
12/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 094-5452426 หรีอ 02-5803556 โทรสาร: 02-5806301 Email: info@viola-audio.co.th